Onderwijs en toetsing

Hieronder staat een beschrijving van alle verplichte onderwijs- en toetsingsmomenten in de opleiding MDL. Hier kun je andere scholing, nascholing en congressen vinden.

Tijdens het verplichte onderwijs dienen de opleiders ervoor te zorgen dat de aios ten tijde van deze onderwijsmomenten geen dienst hebben. Overigens is het onderwijs in Lunteren dusdanig opgezet (in twee keer) dat de aios zich kunnen verdelen in twee groepen en de dienst dus geen probleem hoeft te zijn.

In de huidige CAO Academische ziekenhuizen heeft de werknemer op grond van artikel 3.1 punt 1 en artikel 3.1.1 recht op volledige vergoeding van de kosten voor verplicht onderwijs. Dit geldt ook voor aios. De huidige CAO Ziekenhuizen en het document ‘Leidende principes STZ-ziekenhuizen ten aanzien van vergoedingen aan aios’ voorzien in volledige vergoeding van reis-, verblijfs- en opleidingskosten.

Casuïstische conferentie

De casuïstische patiëntenbespreking wordt twee keer per jaar (april en november) georganiseerd in de Jaarbeurs te Utrecht. Aios uit drie verschillende OOR’s verzorgen de presentaties. De avond vindt plaats onder auspiciën van de NVGE. In totaal worden per avond negen zeldzame en/of relevante casussen besproken. Alle aios MDL ontvangen een uitnodiging voor deze bijeenkomsten.

Cursorisch onderwijs

Het cursorisch onderwijs wordt in voor- en najaar georganiseerd voorafgaand of tijdens de Digestive Disease Days van de Nederlandse Vereniging voor Gastro-enterologie (NVGE) te Veldhoven. Dit betreft onderwijs primair voor aios MDL en Heelkunde, maar fungeert tevens als nascholing voor MDLartsen, chirurgen, kinderartsen MDL en andere belangstellenden. Als aios MDL dien je tenminste 6 van de 8 cursussen bij te wonen tijdens de MDL-opleiding. Er zijn drie cycli waarbij overkoepelende onderwerpen zoals IBD, oncologie en hepatologie aan bod komen. Je bent zelf verantwoordelijk voor het aanmelden voor het onderwijs. Alle aios krijgen ruim van tevoren een inschrijvingslink. Meer informatie vind je hier.

Lunteren

Als aanvulling op het cursorisch onderwijs zijn er in januari de verplichte onderwijsdagen in congrescentrum ‘De Werelt’ te Lunteren. Tijdens deze dagen is er een interactief onderwijsprogramma onder supervisie van leden van de Onderwijscommissie. Belangrijk verschil met het bovengenoemde cursorisch onderwijs is dat deze onderwijsdagen uitsluitend door en voor aios MDL georganiseerd worden. Dit betekent actieve betrokkenheid bij de vorm van het onderwijs. Er zijn vier cycli met onderwerpen die na vier jaar weer herhaald worden. Deze landelijke cursus wordt zoals vermeld gecoördineerd en georganiseerd door aios uit de Onderwijscommissie, logistiek bijgestaan door het secretariaat van de Nederlandse Vereniging van Maag-Darm-Leverartsen. Het is belangrijk dat je juiste e-mailadres aldaar bekend is omdat alle correspondentie via e-mail verloopt. Wijzigingen in e-mailadres graag doorgeven via ledenadministratie@mdl.nl.

Nationale voortgangstoets

De jaarlijkse Voortgangstoets vindt in november plaats in de Jaarbeurs te Utrecht. Deelname aan de toets is verplicht voor alle aios MDL vanaf het derde jaar van de opleiding. Aios worden hier automatisch per e-mail voor uitgenodigd. De eerste jaren zullen de resultaten inzichtelijk zijn voor de aios en de opleider, maar heeft het nog geen consequenties voor het vervolgen van de opleiding. De kosten van de toets worden bekostigd uit het opleidingsfonds. Het is belangrijk dat je juiste e-mailadres bekend is bij het secretariaat van de NVMDL. Wijzigingen in e-mailadres graag doorgeven via ledenadministratie@mdl.nl. Meer informatie over de toets (inclusief oude toetsen en antwoordmodellen) vind je hier.

Europees examen

Vanaf 2017 is het examen van de EBSGH (European Board and Section of Gastroenterology and Hepatology) verplicht gesteld voor aios MDL in het 5e jaar van de opleiding. Aan het examenresultaat worden geen consequenties verbonden. Het examen kan indien nodig in het 6e jaar worden overgedaan. De inschrijving voor het examen loopt van ongeveer half december tot half januari. Het examen vindt plaats in de maand april op een locatie in Nederland. De kosten van de toets worden bekostigd uit het opleidingsfonds. Alle informatie kun je hier lezen.

Dutch Liver Week

Tenminste éénmaal in de opleiding dient de cursus Klinisch Hepatologie gevolgd te worden. De cursus wordt jaarlijks in de maand juni georganiseerd door de Nederlandse Vereniging voor Hepatologie (NVH). De uitgangspunten voor het programma zijn de diagnostiek en behandeling van leverziekten met nadruk op de praktische aspecten voor de clinicus.

Cursus stralingshygiëne

De Cursus Stralenbescherming is een meerdaagse cursus, welke opleidt tot stralendeskundigheidsniveau 4A/M, vereist om tijdens endoscopische onderzoeken radiologisch onderzoek te verrichten. De cursus wordt georganiseerd door Boerhave Nascholing. De cursus wordt afgesloten met een examen. De aios is verplicht deze cursus te volgen. Bij het succesvol afleggen van het examen is de aios bevoegd om tijdens endoscopische verrichtingen zelfstandig radiologisch onderzoek (doorlichting) verrichten of hier toe opdracht geven.

Cursus sedatie en analgesie tijdens endoscopische verrichtingen

In meerdere opleidingsziekenhuizen bestaan cursussen gericht op Procedurele Sedatie en Analgesie. De aios is verplicht de cursus PSA te volgen voor de start van het verrichten van endoscopisch onderzoek. De cursus dient kennisoverdracht en simulatie te bevatten. De cursus dient geaccrediteerd te zijn door de commissie sedatie van de NVMDL.

Cursus basale endoscopie

Een cursus op een endoscopie-simulator gaat vooraf aan de start van het aanleren van basale endoscopische vaardigheden. Ook bij het aanleren van EUS en ERCP kan gebruikt gemaakt worden van een voorafgaande simulatortraining. Een skills-laboratorium met endoscopie simulator is niet in elk opleidingscluster aanwezig. Er kan worden uitgeweken naar reeds bestaande skills-laboratoria, die de training voor de gehele groep aios faciliteren.

Opleidingsmiddag

Een keer per jaar vindt de landelijke Opleidingsdag plaats, meestal centraal in Utrecht. Doel is om aandacht te besteden aan de opleiding, met name in niet-medische competenties. Van iedere opleidingsafdeling worden minimaal twee aios en twee opleiders verwacht. Het is dus geen verplichting per individuele aios, maar wel per opleidingskliniek. Het programma bouwt op ervaringen van aios met bijvoorbeeld (buitenlandse) stages, parttime werken, etc. Daarnaast komen dossiers patiëntveiligheid, doelmatigheid, ouderenzorg en bijvoorbeeld management en organisatie aan bod.

MDL AIOS