Opleidingsschema en differentiaties

De opleiding tot MDL-arts, ongeacht met of zonder aandachtsgebied, is ingedeeld in drie onderdelen: De interne vooropleiding, de MDL-opleiding common trunk en het differentiatiedeel. Deze fases staan uitgebreid toegelicht in NOVUM, hoofdstuk 3.3.

Interne vooropleiding

De interne vooropleiding bestaat uit de stage algemene Interne geneeskunde gedurende 16 maanden en een stage IC of spoedeisende interne aandoeningen gedurende 4 maanden. Medische oncologie en nefrologie zijn sterk aanbevolen. Het is verstandig om dit bij aanvang van je vooropleiding expliciet met je (voor)-opleider Interne geneeskunde te bespreken. Tijdens de vooropleiding Interne geneeskunde gelden de voor deze opleiding vigerende eisen (zie hiervoor de website van de Nederlandse Internisten Vereniging.

MDL: common trunk

Het eerste deel van de specifieke MDL-opleiding is bestemd om de aios kennis en vaardigheden te laten verwerven in een groot aantal MDL-ziektebeelden en het aanleren van de standaard endoscopische technieken (gastro- en colonoscopie). De aios maakt in deze periode kennis met alle domeinen, zodat een goed voorbereide keus gemaakt kan worden voor een uitstroomprofiel.

MDL: differentiatie

Aios kunnen zich verdiepen in één van de vier aandachtsgebieden:

  1. Hepatologie
  2. Inflammatoir darmlijden
  3. Neurogastro-enterologie en motiliteit (NGM)
  4. Oncologie

Een verdere beschrijving van de verschillende differentiaties kun je terugvinden in NOVUM, onder andere in paragraaf 2.2 (‘Aandachtsgebieden in de opleiding MDL’ en in bijlage II (‘Domeinen per aandachtsgebied’).

Versnelling individuele opleiding

In het specifieke besluit maag-darm-leverziekten is vastgelegd dat de nominale opleiding MDL 6 jaar duurt: 20 maanden Interne Geneeskunde gevolgd door de specifieke MDL-opleiding (common trunk en differentiatie deel). In 2014 is echter, in het kader van de bezuiniging op het opleidingsfonds, afgesproken dat er opgeleid wordt op basis van bereikte individuele competenties: de versnelling individuele opleidingsduur. Daarbij is er geen algemene lengte of volgorde van een opleidingsonderdeel meer gedefinieerd. Randvoorwaarde is dat een specialist opgeleid wordt in minimaal 5 jaar en 5 maanden volgens een individueel vast te stellen traject. Verlenging vanwege niet bereikte competenties is mogelijk. Spreek dit, ruim vóór de eerste indiening van je opleidingsschema bij de RGS, goed door met je eindverantwoordelijke opleider MDL.

Als je tevoren een periode als anios op een afdeling Interne Geneeskunde hebt gewerkt of wetenschappelijk onderzoek hebt verricht, dan kun je een deel van de gewerkte tijd terugkrijgen als korting op de opleidingsduur. De maximale korting bedraagt 1 jaar. De korting is pas definitief als de interne opleider je verworven competenties beoordeeld heeft. Dit verzoek moet vóór aanvang van de opleiding bij de RGS zijn ingediend. Tip: Aangezien je eerst een vooropleiding van 20 maanden Interne Geneeskunde zult doen, is het raadzaam met beide opleiders te overleggen voordat de korting wordt aangevraagd.

Voor het aanvragen van de korting bij de RGS dient je opleider een kortingsverzoek met een motivatie in te dienen bij de RGS.

Let op: In overleg met je opleider kun je op een voor jou gewenst moment de vrijstelling opnemen. De vrijstelling krijg je op basis van verworven competenties. Zowel de opleider Interne Geneeskunde als de opleider MDL beoordelen in de praktijk of deze korting terecht gegeven is.

MDL AIOS