Start van de opleiding

In het begin van de opleiding kan het lastig zijn te overzien wat er nou precies van je verwacht wordt. Wat zijn de opleidingseisen? Hoe werkt het digitale portfolio? Welke verplichte opleidings- en onderwijsactiviteiten zijn er? Wat moet je bij de start van je opleiding allemaal regelen? We willen je daarbij helpen op dit gedeelte van de website.

Stap 1: hoe zit de opleiding in elkaar?

Allereerst is het goed om te begrijpen hoe de opleiding is vormgegeven en hoe die vormgeving tot stand is gekomen. Op de webpagina ‘Wettelijk kader en opleidingsplannen’ staat dit kort beschreven. We adviseren je om bij de start van de common trunk MDL ook het landelijke opleidingsplan NOVUM te lezen. Met name NOVUM deel 1 (hoofdstuk 2 t/m 6) is inzichtelijk. Let op: pas als je lid bent van de NVMDL heb je toegang tot het besloten deel van de website waar NOVUM te vinden is.

Stap 2: hoe zit beoordelen in elkaar?

In NOVUM deel 1 (hoofdstuk 3.2, 4.1 en 6) staat beschreven welke competenties een MDL-arts dient te hebben, hoe deze zijn ingedeeld (middels domeinen en entrusted professional activities) en hoe beoordeling daarvan plaatsvindt.

Digitaal portfolio

Elke aios dient een digitaal portfolio bij te houden. Inloggegevens worden verstrekt door de opleider bij het starten van de opleiding MDL. Het digitale portfolio is persoonlijk en alléén in te zien door de aios zelf, de opleider waar de aios op dat moment werkzaam is en de eindverantwoordelijk opleider (hoofdopleider). Het portfolio vormt de basis voor voortgangsgesprekken en beoordelingen.

Het digitale portfolio wordt bijgehouden via het programma VREST. Elke regio heeft een begeleider vanuit VREST die bij vragen gebeld kan worden. Tevens is er een VREST-commissie die door meerdere aios en opleiders wordt ingevuld, samen met medewerkers van VREST. Aan deze commissie kunnen aanpassingen/verbeteringen worden verzocht, die in een updateronde worden meegenomen.

Beoordelen

In het eerste jaar van de opleiding dient de opleider driemaandelijks een voortgangsgesprek met de aios te voeren. Het schriftelijk verslag hiervan wordt door de opleider en door de aios in het digitaal portfolio opgenomen.

Indien een deel van de opleiding in een perifere kliniek plaatsvindt, is het aan te raden om regelmatig (minimaal éénmaal per jaar) contact te hebben met de regionale hoofdopleider over de voortgang van de opleiding, eventuele problemen, het tijdstip van overgang van perifeer naar academisch ziekenhuis of vice versa, alsmede over je toekomstplannen, het volgen van een aandachtsgebied, keuzestages, het doen van promotieonderzoek, etc. Vaak zullen deze gesprekken standaard worden ingepland door de opleidingssecretaresse, maar het is goed om dit vooraf te checken.

Stap 3: verplichte opleidings- en onderwijsactiviteiten

Bij de start van de common trunk MDL is het raadzaam om bij je lokale opleider of ouderejaars aios na te gaan welke lokale en regionale verplichtingen er zijn qua onderwijs en MDO’s. Naast deze lokale en regionale verplichtingen zijn er ook landelijke verplichtingen. Op deze webpagina staan de onderdelen toegelicht. Alle verplichte activiteiten worden vergoed vanuit het opleidingsfonds.

Tijdens het verplichte onderwijs dienen de opleiders ervoor te zorgen dat de aios ten tijde van deze onderwijsmomenten geen dienst hebben. Overigens is het onderwijs in Lunteren dusdanig opgezet (in twee keer) dat de aios zich kunnen verdelen in twee groepen en de dienst dus geen probleem hoeft te zijn.

Stap 4: checklist bij start van de opleiding

 1. Voor aanvang van de gehele opleiding (dus voordat je met de vooropleiding Interne Geneeskunde begint):
  • Zorg dat je een schriftelijke bevestiging krijgt van je (toekomstig) opleider of van de regionale hoofdopleider. Hierin dient ook te staan waar en wanneer de (voor)opleiding begint.
  • Je moet je vóór aanvang van de opleiding aanmelden bij de RGS. Daarbij moet je aangeven voor welk specialisme en bij welke erkende opleiders (zowel Interne Geneeskunde als MDL) je zult worden opgeleid.
  • De RGS stuurt na aanmelding een vragenformulier retour. Dit formulier moet binnen twee maanden ná aanvang van de opleiding ondertekend aan de RGS opgestuurd worden, vergezeld van kopieën van je artsenbul, je inschrijving in het BIG-register, het aanstellingscontract van de opleidingsinrichting (voor Interne Geneeskunde) en eventueel een schriftelijke toezegging van de opleider MDL. Na betaling van de registratiekosten word je door de RGS ingeschreven in het opleidingsregister.
  • Belangrijk: indien aan het bovenstaande niet binnen twee maanden na de aanvang van de opleiding is voldaan, kan de opleidingstijd officieel pas ingaan op de datum waarop aan alle voorwaarden voor aanmelding is voldaan en zal je opleiding dus langer duren. Zorg er dus voor dat je aanmelding direct is geregeld! Let er ook op dat instanties op de hoogte zijn van je actuele e-mailadres.
  • Tip: Alvorens te corresponderen met de RGS is het verstandig om hierover eerst te overleggen met je opleiders. Onzorgvuldigheid kan snel tot misverstanden leiden. Stuur je opleiders daarom een c.c. van de inkomende en uitgaande correspondentie met de RGS.
 2. Word lid van de belangrijkste beroepsverenigingen. Hier staan de verschillende organisaties toegelicht. Wij adviseren om op zijn minst lid te worden van:
  • NVMDL: je eigen beroepsvereniging, die onder andere verplichte onderwijsactiviteiten organiseert. Als aios-lid krijg je dan ook aanzienlijke korting hierop. Tevens krijg je toegang tot het besloten gedeelte van de website (met o.a. (concept) richtlijnen), word je per email op de hoogte gehouden van belangrijke informatie en kun je lid worden van commissies. Tevens ben je automatisch lid van de NVMDL i.o., de juniorvereniging.
  • NVGE
 3. Vul het aanmeldingsformulier in waarmee je je opleidingsschema kenbaar maakt aan het Concilium. Dit formulier dient bij aanvang van de opleiding door opleider en aios te worden ingevuld en ingezonden aan concilium@mdl.nl.
 4. Noteer alvast belangrijke data van landelijk onderwijs in je agenda. Hier kun je de jaaragenda vinden.
 5. Bespreek met je opleider wanneer je start met endoscopie. Dan kun je je tijdig inschrijven voor een basiscursus endoscopie in het Skillslab van het Erasmus MC.
 6. Maak je individuele opleidingsplan MDL, te bespreken met je lokale opleider bij aanvang van de common trunk MDL. Zie ook NOVUM hoofdstuk 6.1.
 7. Zorg dat je toegang hebt tot het digitale portfolio VREST

MDL AIOS