Privacy statement

PRIVACY STATEMENT

In dit privacy statement is opgenomen op welke wijze Nederlandse Vereniging voor Maag-Darm-Leverartsen, hierna te noemen NVMDL, persoonsgegevens van haar leden verwerkt.

De NVMDL is gevestigd aan Wilhelminastraat 13 zwart, 2011 VH te Haarlem,  ingeschreven in het register van de Nederlandse Kamer van Koophandel onder nummer 30161288.
De NVMDL is een vereniging van medisch specialisten die zich kort gezegd ten doel stelt de bevordering van de kennis over maag-, darm- leverziekten, de verbreiding van de belangstelling alsmede de behartiging van de professionele en overige belangen van haar leden.

In dit beleid beschrijven wij welke persoonsgegevens wij van u als lid van de NVMDL verzamelen, voor welke doeleinden wij deze verwerken, hoe wij met deze persoonsgegevens omgaan en welke rechten in dat kader aan u toekomen.

1. PERSOONSGEGEVENS EN DOELEINDEN

Een persoonsgegeven is ieder gegeven, dat een natuurlijk persoon (direct of indirect) kan identificeren. Een persoonsgegeven kan een naam of telefoonnummer, maar bijvoorbeeld ook een geboortedatum of e-mailadres zijn.

Wij verzamelen de navolgende persoonsgegevens:

 • Titels
 • Voorletter(s)
 • Voornaam
 • Tussenvoegsel(s)
 • Achternaam
 • Titel achter naam
 • (Medisch) specialisme(n) / functie
 • Gevestigd of in opleiding (incl. opleidingsgegevens)
 • Datum arts examen
 • Datum inschrijving specialistenregister
 • Promotie (datum, universiteit en titel dissertatie)
 • Aandachtsgebied
 • Werkzaam in vrij beroep, dienstverband ziekenhuis, UMC, ggz-instelling, overig 
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Privéadres
 • Huisnummer
 • Huisnummer toevoeging
 • Postcode
 • Woonplaats
 • Land
 • Telefoonnummer privé
 • Mobiel nummer
 • E-mail privé
 • Organisatienaam
 • Afdeling
 • Werkadres 
 • Telefoonnummer werk
 • Adresgegevens werk
 • E-mail werk
 • BIG registratienummer
 • Datum aanvang lidmaatschap
 • Uniek lidmaatschapsnummer
 • Toezending verenigingspost aan huis- / werkadres
 • IBAN en BIC t.b.v. automatische incasso 

De NVMDL zal de persoonsgegevens voor de navolgende doeleinden gebruiken:

 • Om met u een lidmaatschapsrelatie te kunnen aangaan
 • Om het verlenen van (individuele) dienstverlening en het in staat stellen om u de producten/diensten te kunnen aanbieden op grond van het lidmaatschap van NVMDL en waar van toepassing facturen te kunnen sturen voor die producten/diensten
 • Om achterbanpeilingen te faciliteren en te coördineren in het kader van collectieve belangenbehartiging
 • Om contact met u te kunnen onderhouden
 • Om te verstrekken aan derden, zie ook onder punt 2
 • Om informatie omtrent producten en diensten van de NVMDL of uit naam van de NVMDL toe te sturen, waaronder bijvoorbeeld de nieuwsbrief en vakliteratuur (evt. door derden)
 • Voor archief- en statistische doeleinden
 • Voor het onderhouden, verbeteren en beveiligen van de website
 • Voor intercollegiaal overleg via smoelenboek (op de website)

Indien leden buitengewoon lid, aspirant lid  of rustend lid zijn van de vereniging, geldt hetgeen bepaald is in deze privacy statement ook voor hen.

De grondslagen voor de verwerking van uw persoonsgegevens zijn de navolgende: 

 • De verwerking van de persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van het lidmaatschap (de overeenkomst) met NVMDL. Deze grondslag is van toepassing voor de meeste van de hierboven genoemde doeleinden in ieder geval de persoonsgegevens die in het kader van sub a – e worden verwerkt.
 • De verwerking van de persoonsgegevens is noodzakelijk voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang van de NVMDL of een derde (Federatie) aan wie de persoonsgegevens worden verstrekt. Voor zover de verwerking van Persoonsgegevens niet noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst met u, kan zij gestoeld worden op deze grondslag. Dit geldt onder meer voor de persoonsgegevens die ten behoeve van de hierboven genoemde doeleinden sub e – j worden verwerkt en wel om u een goede en veilige dienstverlening te kunnen bieden. Deze grondslag is ook van toepassing voor zover de NVMDL de persoonsgegevens verstrekt aan een derde zodat deze derde aan haar verplichtingen tegenover u kan voldoen (zie ook hierna onder 2) en verstrekking aan een derde al niet onder de uitvoering van de overeenkomst met die derde valt.

Het verstrekken van de persoonsgegevens is een noodzakelijke voorwaarde om lid te kunnen worden van de NVMDL. Indien u de persoonsgegevens niet verstrekt, dan is het niet mogelijk om lid te worden van de NVMDL.

2. MET WIE DELEN WIJ PERSOONSGEGEVENS? 

De NVMDL is lid van de Federatie Medisch Specialisten (hierna: “de Federatie”), gevestigd te Utrecht aan de Mercatorlaan 1200. Medisch specialisten zijn door het lidmaatschap van de NVMDL automatisch aangesloten bij de Federatie en tevens automatisch verbonden met de landelijke artsenfederatie KNMG (Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst) en indien u in dienstverband werkzaam bent, automatisch lid van de LAD (Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband).

Wij verstrekken uw Persoonsgegevens aan de Federatie. De Federatie verstrekt op haar beurt (een deel van) uw persoonsgegevens aan de KNMG en de LAD, en mogelijk aan nog een aantal andere ontvangers; de NVMDL heeft hierover afspraken gemaakt met de Federatie die zijn vastgelegd in een overeenkomst die op verzoek kan worden ingezien. Voor de wijze waarop de Federatie omgaat met uw persoonsgegevens verwijzen we u naar het privacy statement van de Federatie https://www.demedischspecialist.nl/privacyverklaring

Indien u namens de NVMDL zitting neemt in een werkgroep of commissie om mee te werken aan kwaliteitsprojecten en -beleid van de NVMDL of van de Federatie zal de NVMDL u toestemming vragen om bepaalde gegevens aan de Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten (hierna: “SKMS”) te verstrekken 

Wij kunnen voorts derden inschakelen die ten behoeve van de NVMDL uw persoonsgegevens verwerkt. U kunt hierbij denken aan  het secretariaats-/congresbureau en uitgevers. Deze derden zijn verwerkers van de NVMDL en verwerken de gegevens slechts ten behoeve van de NVMDL en voor geen enkel ander doel.  Wij geven uw persoonsgegevens niet door aan (rechts)personen buiten de Europese Economische Ruimte met uitzondering van het nieuwsbrievenprogramma MailChimp, hetgeen is vastgelegd in een Data Processing Agreement.

3. BEWAARTERMIJNEN

Uw gegevens worden niet langer opgeslagen dan nodig is voor het doel waarvoor zij zijn verwerkt of zolang de NVMDL bij wet verplicht is om te doen. Daarna worden uw persoonsgegevens, althans een deel daarvan, bewaard voor historische-, wetenschappelijke en statistische doeleinden.

4. BEVEILIGING VAN PERSOONSGEGEVENS

De NVMDL heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoons-gegevens te beveiligen tegen verlies of een andere vorm van onrechtmatige verwerking. 

Binnen de NVMDL kunnen uw persoonsgegevens alleen worden gebruikt door medewerkers die hier gelet op hun functie toegang toe moeten hebben. De medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht.

5. WIJZIGINGEN IN ONS PRIVACY BELEID

De NVMDL kan dit privacy beleid, conform de daarvoor geldende regeling/procedure binnen de NVMDL, van tijd tot tijd wijzigen. Indien de wijzigingen voor u van belang zijn, dan attenderen wij u daarop of maken wij deze wijzigingen op een opvallende manier aan u kenbaar, bijvoorbeeld door een mailing en/of door dit op de website bekend te maken.  

6. UW RECHTEN

U hebt het recht de NVMDL te verzoeken om:

 • inzage te geven in uw persoonsgegevens (zoals uw adres of telefoonnummer),
 • uw persoonsgegevens (zoals uw adres of telefoonnummer) te laten aanvullen, corrigeren of verwijderen;
 • verzet aan te tekenen tegen de verwerkingen van uw persoonsgegevens;
 • uw persoonsgegevens te beperken; en/of
 • uw persoonsgegevens door te geven aan u of aan een derde. 

Deze rechten zijn niet absoluut. Wij zullen uw verzoek beoordelen conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wij zullen u zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen een maand na ontvangst van uw verzoek, informatie verstrekken over de acties die wij hebben ondernomen naar aanleiding van uw verzoek. Deze termijn kunnen wij met twee maanden verlengen in verband met de complexiteit van uw verzoek of het aantal verzoeken dat wij krijgen. We zullen u in dat geval informeren. 

U hebt op elk moment het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

7. CONTACT

Indien u vragen heeft over dit privacy statement kun u contact met ons opnemen via: secretariaat@mdl.nl.

COOKIES, GOOGLE ANALYTICS, EN LINKS NAAR ANDERE WEBSITES

Cookies
De NVMDL maakt gebruik van cookies om inzicht te krijgen in het gebruik van haar websites en app. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer, tablet of telefoon worden opgeslagen en bij volgende bezoeken aan de websites worden teruggestuurd naar de server. Door gebruik te maken van onze websites of app kunnen cookies worden geplaatst en kan door de NVMDL toegang tot die cookies worden verkregen. Cookies kunnen uw computer, tablet of telefoon of bestanden die daarop staan niet beschadigen.

Wij gebruiken zowel eigen cookies (first party cookies) als cookies van derden (third party cookies bijvoorbeeld youtube, om het mogelijk te maken (embedded) video’s op onze website te tonen). Eigen cookies zijn door of voor ons gemaakt, worden door ons op uw computer, tablet of telefoon geplaatst en alleen wij hebben toegang tot deze cookies. Cookies van derden worden door hun gemaakt en geplaatst en alleen de derde partij heeft toegang tot die cookies. Wij hebben geen zeggenschap over de inhoud en werking van cookies van derden en zijn daarvoor ook niet verantwoordelijk. Zowel eigen cookies als cookies van derden kunnen tijdelijk of permanent op uw computer, tablet of telefoon worden geplaatst.

Google Analytics
De NVMDL maakt gebruik van Google Analytics om meer te weten te komen over het gebruik van haar websites en app. Google Analytics plaatst een permanente cookie op uw computer, tablet of telefoon. De door het cookie verzamelde gegevens worden door Google geanalyseerd en de resultaten worden aan de NVMDL ter beschikking gesteld. Op basis van deze analyses kan de NVMDL aanpassingen maken op haar websites, app en service.

Links naar andere websites
Op de websites kunnen links staan naar andere websites waar de NVMDL geen toezicht op houdt. De NVMDL is dan ook niet aansprakelijk voor de inhoud van deze websites en de mogelijke verwerking van persoonsgegevens door deze websites.

Magma

Uitgave maart 2024       Uitgave december 2023

large_Voorkant MAGMA_1.JPG            
______________________________________

groene_mdl_logo.jpg

Commissie Groene MDL
______________________________________

De NVMDL is lid van de
Federatie van Medisch Specialisten (FMS)

 FMS logo_1.jpg
______________________________________

Richtlijnendatabase FMS

richtlijnendatabase_banner2017_0.png

______________________________________

Maag Lever Darm Stichting

medium_Logo_MLDS_RGB_HR01-online_0.jpg

De NVMDL heeft in samenwerking met de Maag-Lever-Darm Stichting (MLDS) brochures over de meest voorkomende aandoeningen gemaakt.

U kunt deze vernieuwde en gratis te bestellen folders inzien via de MLDS website